FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaStudijní programyKostka školaGymnáziumKostka školaProfil absolventa
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Itálie
Volby do školního parlamentu
Krajské finále ve florbale - Uh. Brod
Sportovně-turistický kurz
Fotba
Zatmění Slunce na hvězdárně
Helloween
Maturitní ples 2016

Profil absolventa   

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání, což podle mezinárodní standardní klasifikace znamená sekundární vzdělání. Cílem vzdělávání je orientovat absolventy na budoucí uplatnění, a to především k dalšímu studiu na různých typech vysokých škol i na dalších formách terciárního vzdělávání a připravit je pro smysluplný život v dynamicky se měnící moderní globalizované společnosti.

Hlavním posláním gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a formovat zdravé osobnosti. Absolvent opouštějící školu po maturitní zkoušce je člověkem samostatným, tvořivým a kreativním, má zdravé sebevědomí a všeobecný rozhled, je flexibilní a adaptabilní ve vztahu k dalšímu vzdělávání a k uplatnění na pracovním trhu.

ŠVP je zpracován pro nižší stupeň gymnázia podle RVP ZV, na nižším stupni gymnázia tedy žák plnohodnotně dokončí základní vzdělání, má kvalitní všeobecný přehled a studijní návyky, které mu usnadní přechod do vyššího gymnázia. Pro vyšší stupeň gymnázia je ŠVP zpracován podle RVP G a vyhovuje všem jeho požadavkům. Je zachována klasická nabídka předmětů a velký důraz je kladen na provázanost, souvislosti a mezioborové vztahy.

Studijní program šestiletého gymnázia je určen pro studijně zaměřené absolventy sedmých ročníků základních škol, kteří mají zájem kvalitně se připravit pro další studium na vysokých školách všech směrů a současně komplexně rozvíjet svoji osobnost. Přijímací řízení je organizováno tak, aby do studia v šestiletém gymnáziu byli přijímáni pouze žáci s předpoklady pro zvládnutí náročného typu studia. Po absolvování druhého ročníku, tj. posledního ročníku povinné školní docházky, jsou žáci vybaveni znalostmi, dovednostmi a návyky, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech a jsou připravováni k dalšímu studiu na vyšším gymnáziu.

Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost při studiu. Výraznou prioritou je jazyková gramotnost, dalšími prioritami jsou informační gramotnost a schopnost logicky řešit situace na základě kritické analýzy problému. Výhodou šestiletého studijního programu je možnost podnítit větší motivaci ke studiu vzhledem k věku žáků a možnost budovat trvalejší a hlubší pracovní návyky.

Výuka žáků gymnázia je vedena ve třídách, kde je počet žáků oproti jiným oborům snížen a výuka má individualizovaný charakter. Za optimální počet je považováno v průměru 12 až 18 žáků ve třídě. Individuálním přístupem pedagogů je u žáků posilována schopnost adaptace na vyšší nároky při nastudování, osvojení a aplikaci učiva, jakož i na schopnost uplatňovat získané poznatky, vědomosti, znalosti a dovednosti v praxi.

Profil absolventa

Škola důsledně dbá na to, aby podporovala individualitu každého žáka a aby byl absolvent své-bytnou rozvinutou osobností schopnou stanovit si osobní cíle a nacházet cesty k jejich realizaci. To platí nejen u absolventů, kteří absolvují celý šestiletý cyklus vzdělávání, ale i u absolventů, kteří nastoupili ke studiu až v průběhu studia, zejména do 3. ročníku gymnázia z deváté třídy základní školy.

Absolvent Gymnázia Kostka

 

Profil absolventa
 
 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA